Nieodpłatna Pomoc Prawna

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030 j.t) na terenie całego kraju działa system nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
  • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
  • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
  • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
  • która nie ukończyła 26 lat, lub
  • która ukończyła 65 lat, lub
  • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  • która jest w ciąży.
 2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej , z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 3. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  • spodatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) można uzyskać punktach zlokalizowanych w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty oraz w siedzibach wybranych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Pełna, na bieżąco aktualizowana lista punktów znajduje się na stronie internetowej: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Na terenie Powiatu Braniewskiego uruchomione są Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane w: Internacie Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Królewiecka 13 /wejście do internatu od ul. Wiejskiej 2/ Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: PUNKT I: od 8.00 do 12.00 - punkt obsługuje radca prawny, PUNKT II: od 13.00 do 17.00 - punkt obsługują radcy prawni i adwokaci

Więcej informacji na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d