Skargi

Tryb i organizacja przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu mogą być wnoszone:

  • na piśmie na adres Sądu Rejonowy w Braniewie, ul. Sądowa 1, 14-500 Braniewo,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: srbraniewo@braniewo.sr.gov.pl
  • w formie ustnej do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są przez pracowników biura podawczego Sądu Rejonowego w Braniewie.

W przypadku skarg i wniosków zgłaszanych ustnie, przyjmowanie ich odbywa się za pośrednictwem Kierownika Oddziału Administracyjnego, Kierowników Sekretariatów Wydziałów lub też ich zastępców tut. Sądu.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu, jest Prezes Sądu.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego jest Prezes Sądu Okręgowego.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności Sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności Sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian dla: Skargi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d