Dyrektor Sądu

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE

Joanna Jasiewicz-Zielińska
14-500 Braniewo ul. Sądowa 1
Pokój nr 110 tel. 55 646 52 43
e-mail: dyrektor@braniewo.sr.gov.pl


Dyrektor Sądu Rejonowego w Braniewie:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i kuratorów,
  • określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach Sądu,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu,
  • wykonuje czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej,
  • pełni bezpośredni nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych sądu, w tym oddziałów i sekcji, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą, z wyjątkiem zespołów kuratorskiej służby sądowej,
  • koordynuje działalność jednostek organizacyjnych sądu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Sądu,
  • odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d