Dozór elektroniczny

INFORMACJA DLA SKAZANYCH NA KARĘ DO 1 ROKU POZBAWIENIA WOLNOŚCI

1. Co to jest system dozoru elektronicznego?

System dozoru elektronicznego (SDE) jest jednym z systemów wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej.
Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczyć może kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku.
W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w SDE skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.
Udzielając zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w SDE sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania niezbędnych zakupów.
Wykonywanie przez skazanego, nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków podlega ścisłej kontroli. Uchylanie się od wykonywania tych obowiązków skutkuje uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE i osadzeniem w zakładzie karnym.

2. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary w SDE, jeżeli:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3 kkw;
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1 kkw.

Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (art. 43 la§1 kkw).
Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art.43 lb kkw). Kara zastępcza pozbawienia wolności orzekana jest w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności.
Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE, należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.


Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie.
Uzasadnienie wniosku powinno wykazać, że w stosunku do skazanego istnieją podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE do wniosku złożonego przez skazanego dołącza się udzieloną na piśmie zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących (art. 43 ld kkw)


Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbędzie się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa (art. 43 le kkw).
Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje obowiązku stawienia się w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

 

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - Pobierz
  2.  Oświadczenie o udzielenie zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - Pobierz

Rejestr zmian dla: Dozór elektroniczny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Braniewie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Sosnowski
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d